Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Idiom2

1. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn: Money talks

2. Đừng đứng núi này trông núi nọ: A bird in hand is worth than two in the bush

3. Được đằng chân, lân đằng đầu (Được voi đòi tiên): Give him an inch and he’ll take a mile.

4. Giấu đầu hở đuôi: A lie has no legs.

5. Gieo gió gặt bão: We reap what we sow

6. Khả năng thiên phú: A gift of the God

7. Không có lửa sao có khói: There’s no smoke without fire

8. Không thầy đố mày làm nên: No guide, no realization

9. Kiến tha lâu cũng đầy tổ (năng nhặt chặt bị): Little a little makes a nickel.

10. Xa mặt cách lòng : Out of sight, out of mind.

11. An early bird catches the worm: Ăn cỗ đi trước.

12. A white lie: Lời nói dối ko gây hại

13. Duck soup: Việc dễ dàng

14. Bite the bullet: Ngậm đắng nuốt cay.

15. It serves you right: Đáng đời!

16. Bình an vô sự: Safe and sound

17. Bút sa gà chết: Never write what you dare not sign.

18. Chim trời cá nước, ai được thì ăn: Finders keepers

19. Chín bỏ làm mười: Every fault needs pardon.

20. Có công mài sắt, có ngày nên kim: Practice makes perfect

21. Có còn hơn không: Better late than never

22. Có tiền mua tiên cũng được: Money makes the mare go

23. Còn nước còn tát: Where’s there’s life, there’s hope

24. Của rẻ là của ôi: Cheapest is dearest

25.

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 16/12/2014
 1  2 
Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
27.714.951
65 người đang xem